نوشته‌ها

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل سلاح

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل سلاح

سیستم بازگشایی :  درب بالا : دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  430 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 138 سانت عرض 52 سانت و عمق تا جلوی لولا 55 سانت است.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 8 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 6 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 1000

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 1000

سیستم بازگشایی :  درب بالا : دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  400 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 100 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 65 سانت است.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 6 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 4 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 650 دو درب

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 650 دو درب

سیستم بازگشایی :  درب بالا : دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

درب پایین به صورت دو کلید است و یا بر اساس نیاز مشتری می توان رمز مکانیکی یا دیجیتال استفاده کرد.

وزن :  600 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 138 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 65 سانت است.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 6 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 4 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 550 دو درب

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 550 دو درب

انواع قفل : در سه نوع ارائه شده است  نوع  اول کلیدی – نوع دوم  رمز مکانیکی – نوع سوم رمز دجیتال

وزن :  400 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 118 سانت عرض 52 سانت و عمق تا بیرون لولا 55 سانت هست.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 5 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 3 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 3 سانتی متر است . دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود  ودرب پایین دارای 4 بولت است دوبولت در بالا وپایین و 2 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 550 یک درب

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 550 یک درب

سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  350 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 82 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 62 سانت است.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 6 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 4 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 450

فیلم مشخصات معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 450

سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  380 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 118 سانت عرض 52 سانت و عمق تا جلوی لولا 55 سانت هست.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 6 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 4 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 350

فیلم مشخصات معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 350

سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  240 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 72 سانت عرض 51 سانت و عمق تا جلوی لولا 56 سانت هست.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 4 سانت و دارای 5 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 3 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 4 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 250

فیلم مشخصات گاوصندوق گنج بان مدل 250

سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  190 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 62 سانت عرض 45 سانت و عمق تا جلوی لولا 50 سانت هست.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 3 سانت و دارای 4 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و دو بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 3 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 250 کتابی

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 250 کتابی

سیستم بازگشایی :  دارای کلید و رمز مکانیکی یا دیجیتال بر حسب نیاز مشتری می توان استفاده  کرد است.

وزن :  180 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 45 سانت عرض 62 سانت و عمق تا جلوی لولا 50 سانت هست.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 3 سانت و دارای 4 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و 2 بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 3 سانتی متر است .دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 150 کتابی

معرفی گاوصندوق گنج بان مدل 150 کتابی

انواع قفل : دو قفل دارد کلید و رمز مکانیکی

وزن :  128 کیلو گرم

ابعاد بیرونی : ارتفاع 45 سانت عرض 52 سانت و عمق تا بیرون لولا 43 سانت هست.

مشخصات درب و بولت : عرض درب 3 سانت و دارای 4 بولت قفل شونده است دوبولت در بالا وپایین و دو بولت در کنار درب است که ضخامت هرکدام از بولت ها 3 سانتی متر است . دارای سیستم ضد سرقت که اگر بخواهند که آن را تخریب کنند این سیستم فعال می شود .